EKSTRAORDINÆRT FORBUNDSTING - NORGES FOTBALLFORBUND

På søndag ble det avholdt ekstraordinært forbundsting i Norges Fotballforbund, med to saker på innkallingen - VM i Qatar og spissing av 2 divisjon damer.

Begge sakene har vært gjenstand for gode prosesser og diskusjoner de siste ukene, og styret har behandlet disse på vegne av klubben og gitt sine innstillinger.

Qatar-saken:

Saken gjorde at klubben måtte ta stilling til enten en boikott av Qatar-VM, eller støtte Forbundsstyrets forlag om å ikke boikotte VM, men heller påvirke samfunnet ved deltakelse.

TUIL Fotball stemte i henhold til innstillingen fra Forbundsstyret, og gikk ikke inn for boikott.

Selv om TUIL ikke stilte seg bak en boikott, så har dette initiativet igangsatt en prosess som har fått belyst viktige problemstillinger og satt søkelys på uholdbare tilstander innen FIFA som gjelder korrupte tildelingsprosesser, samt manglende menneskerettigheter i Qatar. TUIL berømmer Tromsø Idrettslag for initiativet. 

Det forventes av NFF/FIFA følger opp og etterlever listen over tiltak presentert av utvalget ledet av Sven Molleklev.

Spissing av 2 divisjon damer:

Et utvalg har jobbet med å se på en spissing av 2 divisjon damer. Det er i dag 8 regionale avdelinger, og en foreslått endring til ny struktur ble gitt med 10 lag i toppserien, 10 lag i 1. divisjon og 28 lag fordelt på to avdelinger i 2 divisjon. 

Styret i TUIL Fotball mener at omleggingen har positiv innvirkning på damefotballen med tanke på sportslig kvalitet og utfordringer for å spillere på dette nivået, og at det er et viktig signal å ha mest mulig like serieordninger for menn og damer.

Utvalget har gjort et meget godt arbeid med utredningen når det kommer til sportslige vurderinger. Rapporten med høringer er på 16 sider og belyser mange problemstillinger, men utfordringen i rapporten var at det økonomiske aspektet var mangelfullt utredet.

TUIL Fotball stemte for å innføre ny serieordning 10+10+28. 

TUIL Fotball stilte seg bak forslaget om å flytte serieordningen til 2022, da det sportslige grunnlaget for seriespillet i 2021 er svakt, og veldig ulikt grunnet en pågående pandemi som har vart i 15 måneder. Dette vil bryte med prinsippet "Fair Play". Det må i tilleggs jobbes mer med en organisering og opprykksmodell for 3 divisjon, som ikke var utredet godt nok i rapporten, samt grundig utrede økonomiske konsekvenser, herunder sikre bærekraftig finansiering.

 

Annonse: